Politica de confidentialitate a companiei Taxi Viva Cornisa

Pentru a primi informaţii despre datele dumneavoastră personale, scopurile şi părţile cu care sunt partajate datele, contactaţi proprietarul.

 

Proprietar şi controler de date

 

Tipuri de date colectate

 

Proprietarul nu furnizează o listă de tipuri de date personale colectate.

 

Detalii complete privind fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicații specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator, sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat atunci când se utilizează această aplicaţie.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii, iar eșecul de a furniza aceste date poate face imposibilă ca această aplicație să furnizeze serviciile sale. În cazurile în care această cerere precizează în mod specific că unele date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără a avea consecințe asupra disponibilității sau funcționării serviciului.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la care datele cu caracter personal sunt obligatorii sunt binevenite pentru a contacta proprietarul.

Orice utilizare a modulelor cookie – sau a altor instrumente de urmărire – prin această aplicaţie sau de către proprietarii serviciilor terţe utilizate de această aplicaţie serveşte scopului de a furniza serviciul solicitat de către utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în prezentul document şi în Politica de cookie-ul,

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal de la terți obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei aplicații și confirmă faptul că au consimțământul terțului de a furniza datele proprietarului.

 

Modul şi locul de procesare a datelor

 

Metode de procesare

 

Proprietarul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.

Procesarea datelor se realizează prin utilizarea de computere și/sau instrumente activate, în urma procedurilor și modurilor organizatorice strict legate de scopurile indicate. În plus față de proprietar, în unele cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestei aplicații (administrație, vânzări, marketing, juridic, administrare de sistem) sau părți externe (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice, transportatorii de corespondenţă, furnizorii de hosting, companiile IT, agenţiile de comunicaţii) numiţi, dacă este necesar, ca procesoare de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la proprietar în orice moment.

 

Temeiul juridic al prelucrării

 

Proprietarul poate prelucra datele cu caracter personal referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 

 • Utilizatorii şi-au dat consimţământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: în cadrul unor legislaţii, proprietarului i se poate permite să proceseze datele cu caracter personal până când utilizatorul se va opune unei astfel de prelucrări („opt-out”), fără a fi nevoie să se bazeze pe consimţământ sau pe oricare alte baze juridice următoare. Totuși, acest lucru nu se aplică, de fiecare dată când prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;
 • furnizarea de date este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu utilizatorul şi/sau pentru orice obligaţii precontractuale ale acestora;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale la care este supus proprietarul;
 • prelucrarea este legată de o sarcină care se desfăşoară în interesul public sau în exercitarea autorităţii oficiale cu care se învesteşte proprietarul;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către proprietar sau de către o terţă parte.

 

În orice caz, proprietarul va ajuta cu plăcere să clarifice temeiul juridic specific care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a intra într-un contract.

 

Locul

Datele sunt prelucrate la birourile de exploatare ale proprietarului și în orice alte locuri în care părțile implicate în prelucrare sunt situate.

 

În funcţie de locaţia utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor utilizatorului într-o altă ţară decât a lor. Pentru a afla mai multe despre locul de procesare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secţiunea care conţine detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, utilizatorii au dreptul să învețe despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională reglementată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, ar fi ONU, precum și de măsurile de securitate luate de către proprietar pentru a-şi proteja datele.

 

Dacă un astfel de transfer are loc, utilizatorii pot afla mai multe prin verificarea secţiunilor relevante ale acestui document sau se întreabă cu proprietarul folosind informaţiile furnizate în secţiunea contact.

 

Timp de retentive

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și depozitate atât timp cât este necesar în scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între proprietar şi utilizator sunt păstrate până la efectuarea integrală a contractului.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale proprietarului se păstrează atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând proprietarul.

 

Proprietarului i se poate permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai îndelungată, de fiecare dată când utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atât timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai îndelungată ori de câte ori este necesar pentru îndeplinirea unei obligaţii legale sau la comanda unei autorităţi.

 

După expirarea perioadei de retenție, datele cu caracter personal se elimină. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi executate după expirarea perioadei de retenție.

 

Drepturile utilizatorilor

 

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi privind datele prelucrate de către proprietar.

În special, utilizatorii au dreptul de a face următoarele:

 

 • Să îşi retragă consimţământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul atunci când și-au dat consimțământul în prealabil cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
 • Obiect la prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor lor în cazul în care prelucrarea se desfășoară pe bază legală, alta decât consimțământul. Mai multe detalii sunt furnizate în secţiunea dedicată de mai jos.
 • Accesarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a afla dacă datele sunt prelucrate de către proprietar, să obţină divulgarea cu privire la anumite aspecte ale prelucrării şi să obţină o copie a datelor în curs de procesare.
 • Verificaţi şi căutaţi rectificarea. Utilizatorii au dreptul de a verifica acurateţea datelor lor şi de a cere să fie actualizate sau corectate.
 • Restricţionarea prelucrării datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite împrejurări, să limiteze prelucrarea datelor lor. În acest caz, proprietarul nu va procesa datele lor pentru orice alt scop decât stocarea acestuia.
 • Să aibă datele personale şterse sau eliminate în alt mod. Utilizatorii au dreptul, în anumite împrejurări, de a obţine ştergerea datelor lor de la proprietar.
 • Să primească datele şi să le transfere către un alt controler. Utilizatorii au dreptul de a-și primi datele într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și lizibil și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să îl transmită unui alt controler fără niciun obstacol. Această dispoziție se aplică cu condiția ca datele să fie prelucrate prin mijloace automatizate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul utilizatorului, pe un contract pe care utilizatorul face parte sau pe obligațiile precontractuale ale acestuia.
 • Depune o plângere. Utilizatorii au dreptul de a introduce o creanță în fața autorității lor competente în domeniul protecției datelor.

 

Detalii despre dreptul de a obiecta la procesarea datelor

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități oficiale investite în proprietar sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii pot obiecta la o astfel de prelucrare prin oferirea unui motiv legat de situaţie specială pentru a justifica obiecţia.

Utilizatorii trebuie să ştie că, totuşi, dacă datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct, acestea se pot opune acestei prelucrări în orice moment, fără a oferi nici o justificare. Pentru a afla dacă proprietarul procesează datele personale în scopuri de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secţiunile relevante ale acestui document.

 

Cum sa iti exerciti aceste drepturi

 

Orice solicitări de exercitare a drepturilor utilizatorilor pot fi direcţionate către proprietar prin intermediul datelor de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit şi vor fi abordate de către proprietar cât mai curând posibil şi întotdeauna în termen de o lună.

 

Informaţii suplimentare despre colectarea şi procesarea datelor

 

Acţiune juridica

 

Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri juridice de către proprietar în instanţă sau în etapele care conduc la o posibilă acţiune legală care rezultă din utilizarea incorectă a acestei cereri sau a serviciilor conexe.

Utilizatorul declară că este conștient de faptul că proprietarul poate fi obligat să dezvăluie datele cu caracter personal la cererea autorităților publice.

 

Informaţii suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

 

Pe lângă informațiile cuprinse în această politică de confidențialitate, această aplicație poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere

 

Jurnalele de sistem și întreținerea

 

În scopul funcţionării şi întreţinerii, această aplicaţie şi orice servicii terţe pot colecta fişiere care înregistrează interacţiunea cu această aplicaţie (jurnalele de sistem) utilizează alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

 

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

 

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate de la proprietar în orice moment. Vă rugăm să consultaţi informaţiile de contact

 

 

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

 

Proprietarul îşi rezervă dreptul de a face modificări la această politică de confidenţialitate, în orice moment, prin notificarea utilizatorilor săi pe această pagină şi, eventual, în cadrul acestei aplicaţii şi/sau-în măsura în care punct de vedere tehnic şi legal fezabil-trimiterea unui anunţ pentru utilizatori prin orice informaţii de contact la dispoziţia proprietarului. Este recomandat pentru a verifica această pagină de multe ori, referindu-se la data ultimei modificări enumerate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului utilizatorului, proprietarul colectează un nou consimțământ din partea utilizatorului, dacă este necesar.

 

Privacy Policy of Taxi Cornisa

In order to receive information about your Personal Data, the purposes and the parties the Data is shared with, contact the Owner.

Owner and Data Controller

Types of Data collected

The owner does not provide a list of Personal Data types collected.

Complete details on each type of Personal Data collected are provided in the dedicated sections of this privacy policy or by specific explanation texts displayed prior to the Data collection.
Personal Data may be freely provided by the User, or, in case of Usage Data, collected automatically when using this Application.
Unless specified otherwise, all Data requested by this Application is mandatory and failure to provide this Data may make it impossible for this Application to provide its services. In cases where this Application specifically states that some Data is not mandatory, Users are free not to communicate this Data without consequences to the availability or the functioning of the Service.
Users who are uncertain about which Personal Data is mandatory are welcome to contact the Owner.
Any use of Cookies – or of other tracking tools – by this Application or by the owners of third-party services used by this Application serves the purpose of providing the Service required by the User, in addition to any other purposes described in the present document and in the Cookie Policy, if available.

Users are responsible for any third-party Personal Data obtained, published or shared through this Application and confirm that they have the third party’s consent to provide the Data to the Owner.

Mode and place of processing the Data

Methods of processing

The Owner takes appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized destruction of the Data.
The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to the Owner, in some cases, the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of this Application (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third-party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be requested from the Owner at any time.

Legal basis of processing

The Owner may process Personal Data relating to Users if one of the following applies:

 • Users have given their consent for one or more specific purposes. Note: Under some legislations the Owner may be allowed to process Personal Data until the User objects to such processing (“opt-out”), without having to rely on consent or any other of the following legal bases. This, however, does not apply, whenever the processing of Personal Data is subject to European data protection law;
 • provision of Data is necessary for the performance of an agreement with the User and/or for any pre-contractual obligations thereof;
 • processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the Owner is subject;
 • processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Owner;
 • processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner or by a third party.

In any case, the Owner will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

Place

The Data is processed at the Owner’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located.

Depending on the User’s location, data transfers may involve transferring the User’s Data to a country other than their own. To find out more about the place of processing of such transferred Data, Users can check the section containing details about the processing of Personal Data.

Users are also entitled to learn about the legal basis of Data transfers to a country outside the European Union or to any international organization governed by public international law or set up by two or more countries, such as the UN, and about the security measures taken by the Owner to safeguard their Data.

If any such transfer takes place, Users can find out more by checking the relevant sections of this document or inquire with the Owner using the information provided in the contact section.

Retention time

Personal Data shall be processed and stored for as long as required by the purpose they have been collected for.

Therefore:

 • Personal Data collected for purposes related to the performance of a contract between the Owner and the User shall be retained until such contract has been fully performed.
 • Personal Data collected for the purposes of the Owner’s legitimate interests shall be retained as long as needed to fulfill such purposes. Users may find specific information regarding the legitimate interests pursued by the Owner within the relevant sections of this document or by contacting the Owner.

The Owner may be allowed to retain Personal Data for a longer period whenever the User has given consent to such processing, as long as such consent is not withdrawn. Furthermore, the Owner may be obliged to retain Personal Data for a longer period whenever required to do so for the performance of a legal obligation or upon order of an authority.

Once the retention period expires, Personal Data shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification and the right to data portability cannot be enforced after expiration of the retention period.

The rights of Users

Users may exercise certain rights regarding their Data processed by the Owner.

In particular, Users have the right to do the following:

 • Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw consent where they have previously given their consent to the processing of their Personal Data.
 • Object to processing of their Data. Users have the right to object to the processing of their Data if the processing is carried out on a legal basis other than consent. Further details are provided in the dedicated section below.
 • Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing and obtain a copy of the Data undergoing processing.
 • Verify and seek rectification. Users have the right to verify the accuracy of their Data and ask for it to be updated or corrected.
 • Restrict the processing of their Data. Users have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of their Data. In this case, the Owner will not process their Data for any purpose other than storing it.
 • Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the right, under certain circumstances, to obtain the erasure of their Data from the Owner.
 • Receive their Data and have it transferred to another controller. Users have the right to receive their Data in a structured, commonly used and machine readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance. This provision is applicable provided that the Data is processed by automated means and that the processing is based on the User’s consent, on a contract which the User is part of or on pre-contractual obligations thereof.
 • Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their competent data protection authority.

Details about the right to object to processing

Where Personal Data is processed for a public interest, in the exercise of an official authority vested in the Owner or for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner, Users may object to such processing by providing a ground related to their particular situation to justify the objection.

Users must know that, however, should their Personal Data be processed for direct marketing purposes, they can object to that processing at any time without providing any justification. To learn, whether the Owner is processing Personal Data for direct marketing purposes, Users may refer to the relevant sections of this document.

How to exercise these rights

Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through the contact details provided in this document. These requests can be exercised free of charge and will be addressed by the Owner as early as possible and always within one month.

Additional information about Data collection and processing

Legal action

The User’s Personal Data may be used for legal purposes by the Owner in Court or in the stages leading to possible legal action arising from improper use of this Application or the related Services.
The User declares to be aware that the Owner may be required to reveal personal data upon request of public authorities.

Additional information about User’s Personal Data

In addition to the information contained in this privacy policy, this Application may provide the User with additional and contextual information concerning particular Services or the collection and processing of Personal Data upon request.

System logs and maintenance

For operation and maintenance purposes, this Application and any third-party services may collect files that record interaction with this Application (System logs) use other Personal Data (such as the IP Address) for this purpose.

Information not contained in this policy

More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Owner at any time. Please see the contact information at the beginning of this document.

Changes to this privacy policy

The Owner reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by giving notice to its Users on this page and possibly within this Application and/or – as far as technically and legally feasible – sending a notice to Users via any contact information available to the Owner. It is strongly recommended to check this page often, referring to the date of the last modification listed at the bottom.

Should the changes affect processing activities performed on the basis of the User’s consent, the Owner shall collect new consent from the User, where required.